World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

List of Korean family names

Article Id: WHEBN0010174660
Reproduction Date:

Title: List of Korean family names  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: Korean name, Yoon (Korean name), Um (Korean name), Gyeon Hwon, Bone rank system, Lists of East Asian surnames, Cha (Korean name), Shin (Korean name), Anyang Halla, Choi (Korean name)
Collection:
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

List of Korean family names

This is a list of Korean family names, in Hangul alphabetical order. Note: (S) denotes South Korea. (N) denotes North Korea.

The most common Korean surname (particularly in South Korea) is Kim, followed by Lee and Park. Together, these three surnames are held by around half of the ethnic Korean population. Less than 300 (approximately 280)[1] Korean family names are currently in use. However, each family name is divided into one or more clans (bon-gwan) and in order to identify a person's family name, the identification of a person's clan is needed.

Hangul Hanja Revised McCune-Reischauer Possible transliterations Estimated distribution (2000)*
Ga Ka Kar, Gar, Kah, Gah 9,090
Gan Kan Gahn, Kahn 2,429
Gal Kal Karl, Garl, Gahl, Kahl 3,178
Gam Kam Kahm, Gahm 5,998
姜, 剛, 康, 強, 彊, 江 Gang Kang Kahng, Khang 1,169,805
강전 岡田 Gangjeon Kangjŏn Gangjun, Gangjon, Kangjun, Kangjeon, Kangjoun, Gangjoun 51
Gae Kae Kay, Gai, Kai 86
堅, 甄 Gyeon Kyŏn Kyun, Kyeon, Kyoun, Kyon 1,670
慶, 景, 京 Gyeong Kyŏng Kyung, Kyoung, Kyeong, Kyong 15,784
Gye Kye Kyeh, Kye, Kay, Kie 6,282
Go Ko Koh, Goh, Kho, Gho, Kor 435,839
Gok Kok Kog, Gog 155
孔, 公, 龔 Gong Kong Kohng, Koung, Goung, Khong 85,606
Gwak Kwak Kwag, Kwack, Gwag, Koak, Kuark 187,322
Gyo Kyo Kyoh, Gyoh 41
具, 丘, 邱 Gu Ku Koo, Goo, Kou, Kuh, Khoo, Khu 192,302
國, 菊, 鞠 Guk Kuk Kook, Gook, Kug, Gug, Cook 18,976
Gun Kun Koon, Goon, Guhn, Kuhn 46
Gung Kung Koong, Kwoong 562
Gwok Kwŏk Kwog, Gwog 248
Gwon Kwŏn Kwon, Kweon 652,495
Geun Kŭn Keun 242
琴 ,今 ,金 Geum Kŭm Keum, Kum, Gum, Guem, Kuem 23,489
奇, 箕 Gi Ki Kee, Key, Gee, Ky, Khee, Kie 26,679
Gil Kil Gill, Khil, Keel, Kihl, Kiehl 32,418
Gim Kim Ghim, Kym, Keem 9,925,949
나 (S)
라 (N)
Na (S)
Ra (N)
Na (S)
Ra (N)
Nah, La, Rha, Rah 172,022
난 (S)
란 (N)
Nan (S)
Ran (N)
Nan (S)
Ran (N)
Nahn, Rahn, Nhan, Rhan 80
Nam Nam Nahm, Nham, Narm 257,178
남궁 南宮 Namgung Namgung Namkung, Namgoong, Namkoong, Namkuhng, Namguhng 18,743
낭 (S)
랑 (N)
浪 ,郞 Nang (S)
Rang (N)
Nang (S)
Rang (N)
Nahng, Lang 341
乃, 奈 Nae Nae Nai, Nay 440
노 (S)
로 (N)
盧, 魯, 路 No (S)
Ro (N)
No (S)
Ro (N)
Noh, Roh, Ro 290,434
뇌 (S)
뢰 (N)
雷, 賴 Noe (S)
Roe (N)
Noe (S)
Roe (N)
Roi, Noi 92
누 (S)
루 (N)
Nu (S)
Ru (N)
Nu (S)
Ru (N)
24
Dan Tan Dahn, Than 1,585
Dam Tam Tham, Dham, Dahm, Tahm 57
Dang Tang Tang, Dhang, Thang 1,025
Dae Tae Dai, Dea, Day 606
道, 都, 陶 Do To Doh, Toe, Doe, Toh 54,779
독고 獨孤 Dokgo Tokko Dokko, Toko, Tokko, Dockko, Dogko, Togko, Doko 807
Don Ton Dohn, Tohn 115
Dong Tong Tong, Dhong, Thong 5,564
동방 東方 Dongbang Tubongbanua Tubong, Dongpang 220
Du Tu Doo, Tu, Do, Dou, Tou, To, Too 5,958
류(유) Ryu Ryu Ryou, Rou, Ryoo,Yu,Yoo,Yuh 603,084
馬, 麻 Ma Ma Mah, Mar 36,094
Man Man Mann, Mahn 172
망절 網切 Mangjeol Mangjŏl Mangjul, Mangjuhl, Mangjoul 10
Mae Mae May 222
Maeng Maeng Maing 20,219
Myeong Myŏng Myung, Myoung, Myong 26,746
毛, 牟 Mo Mo Moh, Moe 19,834
睦, 穆, 木 Mok Mok Mock, Mog, Mork 8,191
Myo Myo Myoh, Mio 61
Muk Muk Mook 179
門, 文 Mun Mun Moon, Muhn 426,927
Mi Mi Mee, Mih, Meeh 199
Min Min Minn, Mihn 159,054
Bak Pak Park, Bahk, Pahk 3,895,121
班, 潘 Ban Pan Bahn, Pan, Pahn, Bhan, Van 26,171
方, 房, 邦, 龐 Bang Pang Bhang, Bahng, Pahng, Phang 119,703
裴 (裵 is an alternative of 裴) Bae Pae Bai, Pae, Pai, Bay, Pay 372,064
Baek Paek Baik, Back, Paik, Pack 351,275
凡, 范 Beom Pŏm Bum, Bom, Peom, Pum, Puhm, Buhm 3,472
卞, 邊 Byeon Pyŏn Byun, Byon, Pyun, Byoun, Pyon, Pyoun, Pyeon 131,554
Bok Pok Pock, Bog, Pog, Bock 8,644
奉, 鳳 Bong Pong Bhong, Bohng, Pohng, Vong 11,819
夫, 傅 Bu Pu Boo, Pu, Bou, Poo, Booh, Buh, Pou, Pooh 9,592
Bi Pi Bee, Pee, Bih, Bhi, Pih, Phi 90
賓, 彬 Bin Pin Been, Pihn, Phin, Bean, Bihn, Pean 5,252
Bing Ping 727
史, 舍, 謝 Sa Sa Sah, Sar 10,118
사공 司空 Sagong Sagong Sakong, Sagoung, Sakoung 4,307
森, 杉 Sam Sam Sahm, Sarm 51
Sang Sang Sahng 2,298
西, 徐 Seo Suh, Surh, Su, Sur, So, Seoh 695,249
서문 西門 Seomun Sŏmun Suhmun, Suhmoon, Seomoon, Somoon 1,861
昔, 石 Seok Sŏk Suk, Sok, Suck, Sek 54,610
Seon Sŏn Sun, Son, Suhn, Sen 38,849
선우 鮮于 Seonu Sŏnu Sunwoo, Seonwoo, Sonu, Sunoo, Sunwou, Seonwu, Sonwu 3,560
薛, 偰 Seol Sŏl Sul, Seul, Sol, Sull 42,064
Seop Sŏp Sup, Sub, Seob, Sob 450
成, 星 Seong Sŏng Sung, Soung, Song 185,363
蘇, 邵 So So Soh 49,456
소봉 小峰 Sobong Sobong Sohbong, Sopong, Shobong, Sohpong, Shopong 18
Son Son Sohn, Soun 415,182
宋, 松 Song Song Soung 639,082
水, 洙 Su Su Soo, Sooh 199
荀, 舜, 淳, 順 Sun Sun Soon 1,296
昇, 承 Seung Sŭng Sung 3,304
柴, 施 Si Si Shi, See, Sie, Sea 3,928
申, 辛, 愼 Sin Sin Shin, Shinn, Sheen, Seen, Sinn, Cynn 911,556
Sim Sim Shim, Seem, Sheem, Sihm 252,255
Sip Sip Ship, Sihp, Seep, Sib, Seeb, Sihb 82
A A Ah, Ar 632
An An Ahn, Arn, Aan 637,786
Ae Ae Ay, Ai 123
Ya Ya Yah, Yar 180
양 (S)
량 (N)
梁, 楊, 樑, 襄 Yang (S)
Ryang (N)
Yang (S)
Ryang (N)
Ryang, Lyang 486,645
Eo Ŏ Uh, Urh, Eoh 17,551
어금 魚金 Eogeum Ŏgŭm Eokeum, Okeum, Okum, Ukeum, Ugeum, Ukum 51
Eom Ŏm Um, Uhm, Oum, Ohm 132,990
여 (S)
려 (N)
余, 呂, 汝 Yeo (S)
Ryeo (N)
Yŏ (S)
Ryŏ (N)
Yu, Yo, Yeu, Yuh, Yeo, Yoh 75,196
연 (S)
련 (N)
連, 燕, 延 Yeon (S)
Ryeon (N)
Yŏn (S)
Ryŏn (N)
Youn, Yun, Yon, Yeun, Yeoun 32,528
염 (S)
렴 (N)
Yeom (S)
Ryeom (N)
Yŏm (S)
Ryŏm (N)
Yum, Youm, Yeum, Yom, Yeoum 63,951
Yeop Yŏp Yeob, Youb, Yeop, Yub, Yup, Yob 127
永, 榮, 影 Yeong Yŏng Young 259
芮, 乂 Ye Ye Yeh 12,656
伍, 吳, 呉 O O Oh, Oe, Au, Ou 706,908
Ok Ok Ock, Ohk, Oak, Og, Ohg, Oag 22,964
On On Ohn, Ohnn 5,081
邕, 雍 Ong Ong Ohng, Oung 964
王, 汪 Wang Wang 23,447
Yo Yo 198
용 (S)
룡 (N)
Yong (S)
Ryong (N)
Yong (S)
Ryong (N)
Ryong, Lyong 14,067
於, 禹 U U Woo, Wu, Ou, Wo, Uh 180,141
雲, 芸 Un Un Woon, Wun, Whun, Wuhn 170
元, 袁, 苑 Won Wŏn Weon, Woen, Wone, Wun, One 120,465
韋, 魏 Wi Wi Wee, We, Wie 30,496
유 (S)
류 (N)
劉, 兪, 庾 Yu (S)
Ryu (N)
Yu (S)
Ryu (N)
Yoo, You 437,900
육 (S)
륙 (N)
Yuk (S)
Ryuk (N)
Yuk (S)
Ryuk (N)
Yook, Youk, Yug, Ryuk, Yuck 21,545
Yun Yun Yoon, Youn, Yune, Yeun 948,600
Eun Ŭn Un, Unn 15,657
Eum Ŭm Um, Em, Yeum 5,936
이 (S)
리 (N)
李, 伊, 異 I (S)
Ri (N)
Yi (S)
Ri (N)
Lee, Yi, Rhee, Ree, Rie, Rhie 6,796,227
In In Ihn, Yin, Inn, Lin 20,635
Im Im Im, Yim 99,986
임 (S)
림 (N)
Im (S)
Rim (N)
Im (S)
Rim (N)
Lim, Yim, Rim, Leem, Rhim 635,507
Ja Cha 178
莊, 章, 張, 蔣 Jang Chang Chang, Jahng, Jhang 943,257
장곡 長谷 Janggok Changgok 52
Jeo Chŏ 48
全, 田, 錢 Jeon Chŏn Jun, Chun, Chon, Cheon 687,867
Jeom Chŏm 516
丁, 程, 鄭 Jeong Chŏng Chung, Jung, Joung, Chong, Cheong, Choung 2,230,611
Je Che Jae, Jea, Che, Jei, Jhe 29,968
제갈 諸葛 Jegal Chegal Jaegal, Jekal, Jeagal, Chegal, Chekal 4,444
趙, 曺 Jo Cho Cho, Joe, Joh, Jou 1,347,730
宗, 鍾 Jong Chong Chong 962
Jwa Chwa Chwa, Joa, Choa 3,130
周, 朱 Ju Chu Joo, Chu, Choo, Jou, Zoo, Jew, Zu 215,010
Jun Chun Juhn, Jhun, Choon, Joon, Chuhn 72
Jeup Chŭp Jup, Jub, Jeub, Cheup, Chup, Cheub, Chub 4
增, 曾 Jeung Chŭng Jung, Cheung, Chung 6
智, 池 Ji Chi Jee, Gi, Chee, Gee, Jhi 147,572
晉, 眞, 陳, 秦 Jin Chin Chin, Jeen, Gin 170,980
Cha Ch'a Char, Chah 180,589
昌, 倉 Chang Ch'ang Chahng 1,179
采, 菜, 蔡 Chae Ch'ae Chai, Che 119,251
天, 千 Cheon Ch'ŏn Chun, Chon, Choun 112,227
楚, 肖 Cho Ch'o Chu, Chou, Choh 351
Choe Ch'oe Choi, Che, Choy, Chey 2,169,704
秋, 鄒 Chu Ch'u Choo, Chou, Chyu 55,309
Tak T'ak Tark, Tag, Tack, Tahk 19,395
Tan T'an Tahn, Tann 155
Tae T'ae Tai, Tay 8,165
Pan P'an Pahn, Phan, Parn, Pann 290
Paeng P'aeng Pang, Paing, Peng 2,825
Pyeon P'yŏn Pyun, Pyon, Pyoun, Pyen 15,308
Pyeong P'yŏng Pyung, Pyong, Pyoung, Pyeng 608
Po P'o Pho, Poh 129
Pyo P'yo Phyo, Pio, Peo, Pyoh 28,398
Pung P'ung Poong, Puhng, Poohng 586
Pi P'i Pee, Phee, Phi, Phy, Pih 6,303
Pil P'il Phil, Peel 251
河, 夏 Ha Ha Hah, Har 213,758
Hak Hak Hag, Hahk, Hahg 101
韓, 漢 Han Han Hahn, Hann 715,556
Ham Ham Hahm, Hamm, Haam 75,955
Hae Hae Hay, Hai 322
Heo Hur, Huh, Her, Hu, Ho, Hoh, Heoh 300,448
Hyeon Hyŏn Hyun, Hyon, Hyoun 81,807
Hyeong Hyŏng Hyung, Hyoung, Hyong, Hyeung 6,640
扈, 胡, 鎬 Ho Ho Hoh 6,106
Hong Hong Houng 518,635
Hwa Hwa Howa, Hoa 945
Hwan Hwan Hoan, Howan 157
Hwang Hwang 644,294
황보 皇甫 Hwangbo Hwangbo Hwangpo 9,148
後, 候 Hu Hu Hoo, Hooh, Huh 114
Heung Hŭng Huhng 462
 • ^1 Applies only to 梁 and 樑.
 • ^2 Applies only to 呂.
 • ^3 Applies only to 連.
 • ^4 Applies only to 劉.
 • ^5 Applies only to 李.
 • ^6 Applies only to 林.

Notes

*Population figures are based on 2000 records from the Korean National Statistical Office. The figures for the 22 most popular surnames include estimates from North Korea, while figures for other names refer to South Korea only.

See also

References

 1. ^ The Korean Drama & Movies Database, Everything you ever wanted to know about Korean surnames

External links

 • (Russian) Degrees of Courtesy and Communication Styles in the Korean Language, by K. B. Kurotchenkо.
 • Image of pie graph showing the most prevalent names, in Hangul and Hanja

The links below are solely in Korean.

 • List including vanished names, with clan profiles.
 • List of living names, with clan profiles.
 • List of names with Naver Encyclopedia entries.
 • 2000 South Korean census results data by surname and clan.
 • 2000 South Korean census results by surname and clan.
 • 2000 South Korean census results by surname, sorted.
 • South Korean statistics portal site
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.