Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Diccionari Historic del Valencia Modern

By García Moya, Ricart

Click here to view

Book Id: WPLBN0100303550
Format Type: PDF (eBook)
File Size: 27.61 MB.
Reproduction Date: 1/1/2013

Title: Diccionari Historic del Valencia Modern  
Author: García Moya, Ricart
Volume:
Language: Uncoded
Subject: Non Fiction, Bibliography
Collections: Education, Authors Community
Historic
Publication Date:
2013
Publisher: Associació Valenciana d'Informació i Difusió
Member Page: Ricart García Moya

Citation

APA MLA Chicago

Moya, R. G. (2013). Diccionari Historic del Valencia Modern. Retrieved from http://gutenberg.us/


Description
"El Diccionari Históric del Valenciá Modern arreplega cronológicament veus que tenen cert interés lléxic, gramatical o morfológic; siguen adverbis, morfologíes verbals, sinalefes de preposicions y artículs, fusions de pronoms fluixos e infinitius: dirliu, dirlos, dirmeu, dirmos, etc." Originalment publicat en 2013 y revisat en 2021.

Summary
El Diccionari Históric del Valenciá Modern arreplega cronológicament veus que tenen cert interés lléxic, gramatical o morfológic. Originalment publicat en 2013 i revisat en 2021.

Excerpt
a -prep. davant d´acusatiu. Les ferramentes sintáctiques pera trencar enredros semántics y donar claritat als significats son paregudes en valenciá, castellá y catalá. Mosatros, si tenim ductes, fiquem la preposició ‘a’ en complement directe davant de nom de persona: “Ricart ampará a Nelo”, mentres que´n catalá diríen: “Ricard emparà Manel”. A fi de cónters, al llevar preposició del acusatiu, el catalá torna a la sintaxis del antiu castellá. Lapesa donava eixemples d’acusatiu sinse preposició en Lope de Vega, per l'any 1600: “no disgustemos mi abuela”, “quiere Doña Beatriz su primo”; e inclús en Quevedo: “acusaron los escribas y fariseos la mujer adúltera”. Els huendos sintáctics de l'AVLL, com el sinyor Palomero (vórer Prólec DHIVAM), oferixen chanques catalanes als chiquets valencians: “Cleopatra estimà Marc Antoni”, cuan en valenciá tenim: “Cleopatra amá a Marc Antoni”, o “Cleopatra vullgué a Marc Antoni”. Per eixemple: “¿No va enganyar a Carlos IV?” (Bib. del Senado, Coloqui entre un capador de la Gascunya y un sabater remendó de Valencia, 1808).

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.